اسرار من

بهترین روزای عمرم رو تو هتل استقلال بودم. چه شبای که نور اتاق رو رو خاموش میکردم و از تاریکی اتاق بیرون رو نگاه میکردم. ادمای رو میدیدم که هیچوقت منو نمیدیدن. یادش بخیر. اولین و اخرین باری که رفتم رستوران هتل و خواستم شاممو برا اولین بار تو هتل بخورم و با دیدن اون همه قاشق و چنگال و چاقو رو میزم اروم به گارسون گفتم ببخش من گروه خونیم به این حرفا نمیخوره. شاممو بیارین اتاقم. چه شبای که تو وان پر از اب گرم ولو میشدم و ساعتها به اینده فکر میکردم. هتلای زیادی رفتم ولی اینجا چیز دیگه ای بود. اون روزا غمم اینجور حرفا نبود غمم اون دختر فامیل بود که منو با اون پسر یه لا قبا یکی میکرد. اون روزا چقد ساده لوحانه به این چیزا فک میکردم. آی دوران مجردی یادت بخیرررررر. چقدر زود این خوشبختی از کفم رفت. یه زندگی اروم و بی دغدغه. نه کسی میپرسید کجایی؟چکار میکنی؟چقد ساده بودیم و ارزو داشتیم اس موبایلم راه بیفته و یا کالر ایدی موبایلم راه بیوفته تا بفهمم مزاحم موبایلم کیه تا ....

یادش بخیر،چند ماه مزاحم گیر مخابرات بودم و چقد پسرا التماس میکردن که اینبار رحم کنم و چقد خانوما التماس میکردن که کسی چیزی نفهمه. چه روزگار جالبی بود. ماهی 25هزارتومن حقوق کارمندی

اون سالا تلفن و موبایل کالرایدی نداشت و ملت مجبور بودن برا مزاحم گیری برن مخابرات و من چند ماهی اپراتور مزاحم گیری بودم و هرکی به خونه طرف زنگ میزد. من وظیفه داشتم به اون خونه بزنگم و بپرسم که طرف مزاحم بود یا نه و همین پرسیدن باعث شده بود تقریبا خیلی اسرار رو بفهمم و داستانهای جالبی بدونم و منم به درددلا خیلی خوب گوش میدادم و میفهمیدم چی به چیه. اون زمان هم به طرق خودش خیلی از متاهلا خیانت میکردن و رابطه ها داشتن و من شده بودم کسی که گوش میکرد میدونست حرف دل این یکی چیه و اون یکی چه خیانتی میکنه ولی باید سکوت میکردم و چیزی نمیگفتم. چه اسراری رو تو قلبم نگه داشتم و باید به گور ببرم و به عنوان شاهد روز قیامت شهادت بدم. 

/ 0 نظر / 3 بازدید