دنیا از نگاه یه مرد

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عمد ........راه اشتباه را نباید برگشت

مرداد 00
1 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست